Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych

Wykonujemy czynności niezbędne do oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji oraz sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej.

Badania i pomiary odbiorcze dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych nowych, zainstalowanych po raz pierwszy w układzie lub systemów modernizowanych. Badania mają potwierdzić przydatność i gotowość urządzeń oraz całego systemu do eksploatacji w miejscu zainstalowania.

Firma ZUN wykonuje pomiary elektryczne odbiorcze oraz kontrolne w następującym zakresie:

  • pomiar rezystancji izolacji,
  • pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu,
  • pomiar impedancji pętli zwarcia,
  • badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi,
  • pomiar ciągłości przewodów ochronnych,
  • wykonywanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych,
  • pomiary instalacji odgromowych i urządzeń piorunochronnych
  • inne specjalistyczne pomiary elektryczne

Wszystkie pomiary elektryczne są wykonywane oraz dokumentowane według obowiązujących norm i przepisów prawnych. Wyniki pomiarów zostają udokumentowane w protokołach, a w przypadku niesprawności badanych urządzeń lub obwodów służymy fachową pomocą w usuwaniu usterek.

Wykonujemy pomiary obiektów przemysłowych, hal fabrycznych i magazynowych, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz mieszkań i pomieszczeń biurowych.

Nasi pracownicy posiadają stosowne uprawnienia pomiarowe w zakresie eksploatacji i dozoru umożliwiające sporządzanie protokołów z pomiarów.